Contact

MBL Beijing Biotech Co., Ltd.

MBL Beijing Biotech Co., Ltd.
Rm 407, Building 1,
Courtyard 138 Malianwa North Road,
Haidian District, Beijing
China

+86-10-8289-9503